مکاتب تفسیری (جلد دوم)

نوبت چاپ : پنجم : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 105000 ریال ریال

برگزیده در چهارمين دوره جشنواره كتاب فصل ، ۸۶ ، برگزيده(اول) ؛

چکیده کتاب

اين اثر كه جلد دوم از مجموعة سه جلدي مكاتب تفسيري است فصل‌هاي دوم، سوم و چهارم بخش دوم كتاب را در بردارد و به مباحث ذيل مي‌پردازد.
فصل دوم: نقد و بررسي مكتب تفسيري باطني محض، بيان ماهيت باطن قرآن و معيار صحت تفسير باطني، بررسي و ارزيابي شماري از تفسيرهاي باطني محض؛
فصل سوم: معرفي مكتب تفسيري اجتهادي، بررسي دلائل مخالفان و موافقان و اشاره به اقسام آن؛
فصل چهارم: نقد و بررسي مكتب اجتهادي قرآن به قرآن در قالب سه نظريه و ارزيابي تفسيرهاي «الميزان في تفسيرالقرآن» و «اضواء البيان» از تفسيرهاي معروف اين مكتب.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.