فلسفه نظری تاریخ؛ مفاهیم و نظریه ها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 155000 ریال ریال

چکیده کتاب

چندين علم براي بررسي واقعيت گذشته به‌وجود آمده است؛ يكي تاريخ سنتي است كه با فرض پذیرش به عنوان علم، علمي شخصي و جزيي است؛ اگرچه بسياري از فيلسوفان علم در علم بودن آن نيز ترديد دارند. دوم تاريخ‌هاي علمي از جمله تاريخ اجتماعي است كه اگرچه گزاره‌هاي آنها از گزاره‌هاي صرفاً تفريدي فاصله گرفته‌اند؛ ولي تا شكل‌گيري گزاره‌هاي تعميمي كه براي علم شدن معرفت‌هاي بشري لازم هستند، بسيار فاصله دارند. سوم فلسفه‌هاي مختلف نظري تاريخ ـ كه گزاره‌هاي آن‌ها كاملاً تعميمي و فراگيرند ـ مدعي هستند كه مي‌توان قوانيني عام و جهان‌شمول در بين پديده‌هاي گذشته كشف كرد. فلسفه نظري تاريخ افزون بر باورداشت به وجود قانون در بين پديده‌هاي گذشته، باور به قدرت پيش‌بيني حوادث آينده را نيز دارد. آخرين مورد، جامعه‌شناسي تاريخي است كه در مقابل تاريخ سنتي و فلسفه‌هاي نظري تاريخ شکل گرفته و مدعي رابطة نظام‌مند بين پديده‌هاي گذشته است؛ ولي چندان نسبت به آينده‌نگري تمايل ندارد؛ اگر چه پاره‌اي از جامعه‌شناسان تاريخي به نوعي آينده‌پژوهي و برنامه‌ريزي براي آينده را در دستور كار خود قرار داده‌اند.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.