گامی به سوی علم دینی (2)

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد جلد : 2
قیمت (ریال) : 45000 ریال

برگزیده در پنجمين دوره جشنواره فارابي ، ۹۰ ، سوم ؛

چکیده کتاب

تحقق انديشة علم اجتماعي اسلامي بر پاية دو ركن اصلي استوار است: تنقيح مباني فلسفي اين علم ، و شرح و بسط روش تحقيق آن به‌طور عملياتي. كتاب حاضر با اين پيش‌فرض كه مباحث علم ديني در سه دهة اخير عمدتاً به ركن اول پرداخته و به دليل كم‌توجهي به ركن دوم، زمينة شكوفايي انديشة مزبور را فراهم نكرده‌اند، بيشتر به بررسي ركن دوم مي‌پردازد. بدين منظور، سه محور براي مباحث كتاب در نظر گرفته شده است: 1) تنظيم مباحث پارادايمي علم اجتماعي اسلامي به عنوان چارچوبي فلسفي براي مباحث مربوط به روش اين علم؛ 2) ارائة تصويري روشن از اقسام گوناگون گزاره‌هاي متون ديني با توجه به جايگاهي كه هر يك در فرايند فعاليت علمي دارد؛ 3) توضيح عملياتي و مرحله به مرحلة روش به‌كارگيري گزاره‌هاي متون ديني در بخش‌هاي مختلف فعاليت علمي، شامل تدوين چارچوب فراتجربي تحقيق، تعريف و پردازش مفاهيم، فرضيه‌سازي، نظريه‌سازي تبييني، تفسيري و هنجاري و مباحث مربوط به سياست‌گذاري.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.