همنشینی و کجروی (نگاهی به دیدگاه های اسلامی و یافته های اجتماعی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
قیمت (ریال) : 35000 ریال

برگزیده در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه ، ۸۹ ، برگزيده ؛ نهمين همايش تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين ، ۸۷ ، اول ؛

چکیده کتاب

کتابي که پيش رو داريد به جستجو در منابع اسلامي (قرآن و حديث) و يافته‌هاي علوم‌اجتماعي پرداخته و يکي از فراگيرترين علل رفتارهاي کجروانه، يعني اثرگذاري‌ها و اثرپذيري‌هاي کجروانة همنشينان و راهکارهاي کنترل آنها را بررسي کرده است.
اين مجموعه، گام نخستِ پژوهشي است که با هدف امكان¬سنجي يك نظرية اسلامي و اجتماعيِ كجروي در دست اجراست و بنا دارد ديدگاههاي اسلامي را در قالب يك الگوي نظري ارائه کند. يافته‌ها از اثرگذار بودن عوامل زير در هر سه سطح خُرد، ميانه و کلان خبر مي‌دهند که در رابطه‌هاي جزئي و دوسويه و در خلال مكانيسمهاي علّي، عمل مي‌کنند و در محيطهاي مختلفِ كنش به كجروي يا استمرار آن مي‌انجامند: نيازهاي اساسي و آسيبب¬پذيري¬ها، جاذبة بين¬فردي، يادگيري (شناختي، عامل، جانشين، اجتماعي)، جامعه¬پذيري، نفوذ اجتما¬عي، علائق و منافع گروهي، هنجارها و ارزشهاي خرده‌فرهنگي، ترفند-هاي تبليغي و ... . اثر¬پذيري¬ها در سطح نگرش به شکل تغيير در افکار، باورها، عواطف و تمايلاتند و در سطح رفتار، عبارتند از: همنوايي، اجابت و اطاعت. راهکارهاي کنترلي در هر سه محور پيشگيري، توان‌بخشي و مجازات به شرح زير، پيشنهاد شده‌اند: پيش‌هشدار، آماده¬‌سازي، رفع اثرپذيري‌، تعيين محدودة همنشيني، پيام‌سازي فرهنگي، هنجارسازي، کنترلهاي ارزشي، عاطفي و ماوراي طبيعي، تقويت و... محورهاي ياد شده، مباحث متنوع اين کتاب را تشکيل داده‌اند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.