مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

نوبت چاپ : دوم : 1389
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 49000 ریال ریال

برگزیده در بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوري ، ۸۸ ، برگزيده ؛ هشتمين دوره كتاب فصل ، ۸۷ ، برگزيده ؛

چکیده کتاب

جامعه‌شناسی حقوق تخصّصی علمی و دانشگاهی در قلمرو رشته جامعه‌شناسی است که می‌کوشد به لحاظ نظری، رابطۀ میان حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق (نظم حقوقی یا نظام حقوقی)، کنش‌های متقابل اجتماعی همه کسانی که با نهاد حقوق و نمایندگان آن تماس دارند و معنایی را که افراد به واقعیّت‌های حقوقی می‌دهند، بیان و تبیین کند. کتابی که در دست دارید از یک سو، به بیان مبانی و نظریه‌های جامعه‌شناسی حقوق پرداخته است و از سوی دیگر، چند و چون پذیرش نوعی رویکرد واقع گرایانۀ اجتماعی- حقوقی را در حقوق ایران بررسی کرده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.