جرم و جرم شناسی (متن درسی نظریه های جرم و کجروی)

پديدآورنده : علي سليمي
پديدآورنده : راب وایت
پديدآورنده : فیونا هینز
پديدآورنده : محسن کارخانه
پديدآورنده : فرید مخاطب قمی
نوبت چاپ : ششم : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 512
قیمت (ریال) : 128000 ریال ریال

برگزیده در هفتمين دوره كتاب سال حوزه، 84، سوم ؛

چکیده کتاب

كتاب حاضر «متن درسي» روزآمد و معتبري در حوزة نظريه‌هاي جرم و كجروي است و نيازهاي آموزشي و پژوهشي رشته‌هاي متفاوت جامعه‌شناسي، حقوق و مانند آن را در مقطع‌هاي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد برمي‌آورد.
محتواي فصل نخست، فراتحليلي جامع و دقيق از تعريف و مطالعة جرم و ديدگاه‌هاي نظري اين مطالعه است و با بياني ساده، نكاتي مناسب دربارة تفسيرها و تبيين‌هاي مختلف اين پديده ارائه مي‌كند.
فصل‌هاي دوم تا يازدهم به بيان ديدگاه‌هاي عمده اين حوزه اختصاص دارد و به ترتيب، درونماية رويكردهاي سنتي و معاصر «كلاسيك»، تبيين‌هاي زيستي و رواني «اثبات‌گرا»، نظريه‌هاي «فشار» و «برچسب‌زني»، ديدگاه‌هاي جرم‌شناسي «ماركسيستي»، «فمينيستي»، «جمهوري‌خواه»، «واقع‌گرايي چپ»، «راست‌ جديد» و «انتقادي (نگرش‌هاي ساختارگرايي و پسانوگرايي) » را با تدوين بحث در چارچوب زير ترسيم مي‌كند: مقدمه، زمينه‌هاي اجتماعي شكل‌گيري، مفاهيم اساسي و پيشينة تحولات انجام گرفته در آن، روايت‌هاي معاصر (اروپايي، امريكاي شمالي و استراليايي)، نقاط قوت و ضعف و سهم هر ديدگاه در تعالي مطالعات جرم و كجروي.
فصل دوازدهم مي‌كوشد با بيان فرض‌هاي زيربنائي نظريه‌هاي جرم در قالب‌هاي تحليلي و سياسي محافظه‌كار، ليبرال و راديكال، راهنمايي عملي براي فهم و تدوين بهينة نظريه‌پردازي، پژوهش و سياست‌گذاري در گسترة جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي كجروي فراهم آورد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.