اسلام و جامعه شناسی خانواده

نوبت چاپ : پنجم 90
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 316
قیمت (ریال) : 38000 ریال ریال

چکیده کتاب

بومي‌سازي علوم اجتماعي، كه يكي از اهداف مهم اين علوم در جوامع اسلامي، همچون ايران است، صرفاً از طريق اجراي تحقيقات ميداني قابل حصول نيست، بلكه نيازمند توجه دقيق و عالمانه به عناصر تأثيرگذار فرهنگي است و با توجه به جايگاه دين در اين‌گونه جوامع، ايجاد ارتباط بين مباحث علوم اجتماعي و باورها و ارزش‌هاي ديني، امري شايسته و بايسته به نظر مي‌رسد. از اين گذشته، براي كساني كه دغدغة اصلاح جامعه دارند و علوم اجتماعي را به عنوان ابزاري براي تحقق اين هدف ارج مي‌نهند، بهره‌گيري از منابع ديني به موازات كار علمي، گزينه‌اي اجتناب‌ناپذير است.
كتاب حاضر، شامل مجموعه‌اي گسترده از مباحث جامعه‌شناسي خانواده است كه از دو منظر علمي و ديني بررسي شده است و به اين ترتيب، مقايسه‌اي بين ديدگاه‌هاي جامعه‌شناسان در اين حوزه و ديدگاه اسلاميِ برگرفته از آيات قرآن و احاديث پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در اختيار خوانندگان قرار مي‌گيرد. ازدواج و الگوهاي خانواده، كاركردهاي خانواده و عوامل تغيير اين كاركردها در دوران معاصر، نابرابري و خشونت جنسي در خانواده، عوامل استحكام خانواده و طلاق و پيامدهاي آن، مباحث اصلي اين كتاب را تشكيل مي‌دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.