نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

نوبت چاپ : پنجم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 20000 ریال ریال

برگزیده در ششمين دوره كتاب سال حوزه، 83، دوم ؛

چکیده کتاب

چه عواملي موجب شكل¬گيري و تداوم نابرابري¬هاي اجتماعي بين مردان و زنان گرديده است؟ منشا ستمديدگي زنان چيست و چرا آنان حتي در جوامع مدرن، با برخورداري از دستاوردهاي چشمگير اين جوامع در زمينة برابري جنسي، همچنان از انواع آشكار و پنهان ستم¬هاي جنسي رنج مي¬برند؟ براي رفع نابرابري و ستم جنسي از چه راه¬كارهايي مي¬توان بهره گرفت؟
اينها پرسش¬هايي است كه اين كتاب، درصدد يافتن و ارائه پاسخ¬هايي معتبر به آنها است. جنبش فمينيسم، به عنوان مهم¬ترين پرچمدار طرفداري از حقوق زنان در دوران معاصر، تلاش گسترده¬¬اي را در ابعاد مختلف و با استفاده از نظريه¬هاي گوناگون در جهت معرفي نابرابري¬ها و ستم¬هاي جنسي و تبيين و ريشه¬يابي آنها و همچنين ارائه راه¬كارهايي براي رفع نابرابري و ستم جنسي از خانواده و اجتماع سامان داده است. اين نوشتار، با مرور بر اين تلاش¬ها و معرفي ديدگاه اسلام در زمينه¬هاي ياد شده، به مقايسه¬اي بين اين ديدگاه و ديدگاه¬هاي فمينيستي مي¬پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.