فلسفه تعلیم و تربیت اشراق (جلد دوم)

خرید اینترنتي"> خرید اینترنتی (خانه کتاب)
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 172
تعداد جلد : 2
قیمت (ریال) : 65000 ریال ریال

چکیده کتاب

در جلد نخست کتاب حاضر، مبانی تعلیم و تربیت از منظر فلسفة اشراق بررسی و سعی شد چارچوبی نظری برای تربیت اشراقی فراهم شود. در این جلد نیز با تکیه بر مفروضات فلسفی و زیرساخت‌های حکمت اشراق و همچنین از مطالبی که در زمینة تعلیم و تربیت و سیر و سلوک نفسانی و اخلاقی بیان شده است، معنا و مفهوم تربیت، اهداف، اصول، روش‌ها، مراحل تربیت و نیز برنامه درسی و محتوای تعلیم و تربیت و ویژگی‌های مربی و متربی استنباط، استخراج و تبیین شد. در کتاب پیش‌رو این نتیجه مهم به‌دست می‌آید که اگر انسان بتواند بر علائق و وابستگی‌های مادی، بدنی و دنیوی چیره شود و از دایرة بسته خاکی خویش بیرون آید، به معدن علم و قدرت ربّانی راه می‌یابد و از بارش انوار الهی بهره‌مند، و بر عوالم وجود اقتدار پیدا می‌کند. با دستیابی به این مراتب است که انسان می‌تواند نقش خلافت الهی خویش را به‌درستی ایفا کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.