جوان و آرامش روان؛مشکلات مشاوره و درمانگری با نگرش اسلامی

نوبت چاپ : هفتم : 1389
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 45000 ریال ریال

چکیده کتاب

از مهم‌ترين هدفهاي علمي پژوهشي دبيرخانه دائمي همايش، مشاوره از ديدگاه اسلامي، كشف روشهاي درمان اختلالات رواني از متون اسلامي و ارائة راهكارهاي درماني برداشته شده از قرآن و احاديث و به تجربه گذاشتن آنهاست. اين كتاب دربردارنده 24 مقالة‌ برگزيدة سومين همايش مشاوره اسلامي است كه در هفت محور: «مشاوره و نظريه‌پردازي»، «مشاوره و آسيبها»، «مشاوره و اضطراب»، «مشاوره و مشكلات رواني نوجوانان و جوانان»، «مشاوره و شناخت رفتاردرمانگري»، «مشاوره و زوجْ‌درمانگري» و «مشاوره و سلامت روان» تنظيم شده و به برخي يافته‌هاي جديد در راستاي هدف ياد شده دست پيدا كرده است. از جمله: «شناسايي برخي روشهاي درماني آسيب‌زا»، «شيوه زوجْ‌درمانگري براي حل مشكلات خانوادگي»، «روش شناخت ـ رفتاردرمانگري اسلامي در درمان اختلالات عاطفي چون افسردگي و وسواس» و «آداب و وظايف ديني به مثابه راهكارهاي معنوي در رفع اضطراب و ناسازگاري‌هاي اجتماعي» و... .

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.