بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 28000 ریال

چکیده کتاب

اصل و قاعده فقهي در روابط خارجي دولت اسلامي چيست «جنگ و جهاد» يا «صلح و همزيستي مسالمت‌آميز»؟ در اين اثر دلائل هر دو نظريه بررسي مي‌شود. از قرآن و روايات بر‌مي‌آيد كه جهاد بدون آن كه سببي مانند: «هجوم دشمن به سرزمين‌هاي اسلامي»، «فتنه و توطئه بر عليه اسلام و مسلمانان»، «ظلم و به استضعاف كشيدن انسان‌هاي ضعيف» داشته باشد،‌ جايز نيست. ديگر نظريه آن است كه نه «جنگ» اصالت دارد و نه «صلح» بلكه رعايت «مصلحت اسلام و مسلمانان» اصالت دارد كه گاهي با «جنگ و جهاد» تأمين مي‌شود و گاهي با «صلح و همزيستي مسالمت‌آميز». ماهيت جنگ و صلح اقتضا ندارد كه داراي حكم ثابت و غير قابل تغييري باشند، بلكه تابع شرايط مختلف زماني و مكاني‌اند. سيره عقلاي عالم نيز در تعامل با اقوام و ملل ديگر همواره بر «حفظ و تأمين منافع ملي» استوار بوده است. البته «مصلحت» مورد نظر مقوله‌اي «سيّال» نبوده و بر «اصولي ثابت» استوار است كه آن را ضابطه‌مند مي‌سازد. «عزت و كرامت جامعه اسلامي»، «آمادگي و قدرت دفاعي»، «ممنوعيت برقـراري روابط صميمانه با دولـت‌هاي غير اسلامي»، «ممنوعيت استعمار و استثمار»، «ممنوعيت تحميل و استبداد» و «آزادي دعوت به توحيد» از جمله اين اصول ثابت است و قاعده «مصلحت» در اين چهارچوب قرار مي‌گيرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.