قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی (کاربست حقوق)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 300
قیمت (ریال) : 65000 ریال ریال

چکیده کتاب

شناخت تخصصی علم حقوق، ویژه دانشجویان و دانشمندان عرصه حقوق است. اما به دلیل ارتباط علم حقوق با دیگر شاخه‌های علوم انسانی، شناخت کلی و اجمالی علم حقوق برای پژوهشگران دیگر عرصه‌های علوم انسانی نیز ضروری و دست‌کم مفید است.
این شناخت کلی و اجمالی در سه سطح؛ ابتدایی (مقدمه علم حقوق)، میانی (حقوق‌شناسی عمومی) و نهایی (فلسفه حقوق) قابل انجام است.
کتاب حاضر با عنوان قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی مطالعه و پژوهشی در سطح مبانی است که از بین مجموعه مباحث فراوان مربوط به حقوق‌شناسی عمومی، تنها به شناساندن قلمرو اجرای قوانین و چگونگی تفسیر آنها می‌پردازد و البته بیشتر از نگاه حقوق ایران و اسلام بحث را پی می‌گیرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.