الگوهای روان درمانی یکپارچه با معرفی درمان یکپارچه توحیدی

نوبت چاپ : دوم : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 95000 ریال ریال

چکیده کتاب

در سال‌های اخیر دو تحول عمده در روان‌درمانی رخ داده است؛ روی آوردن درمانگران به روش‌های التقاطی و یکپارچه و تأکید بر ارزش‌های معنوی و آموزه‌های دینی در فرایند درمان. الگوی روان‌درمانی یکپارچه توحیدی که در این کتاب معرفی می‌شود، پاسخی به دو تحول مهم فوق می‌باشد.
روان‌درمانی یکپارچه توحیدی با پذیرش این نکته که در بروز اختلالات روانی مجموعه عوامل زیستی، مثل: آمادگی ارثی و بدکاری دستگاه‌های بدن؛ عوامل روان‌شناختی، مانند: ویژگی‌های هیجانی، شناختی و رفتاری؛ عوامل اجتماعی،‌ نظیر: مشکلات ارتباطی، خانوادگی و فرهنگی؛ و مسائل معنوی از قبیل: معنادار بودن زندگی، باورهای مذهبی و ایمان به خداوند، نقش دارند، تأکید می‌کند که برای درمان کامل و بدون عود آنها، باید تمام عوامل یاد شده مد نظر قرار گیرند. به همین دلیل در نظام درمان یکپارچه توحیدی بدون هیچ‌گونه تعصب علمی و با احترام کامل به همه مکاتب و دیدگاه‌های نظری و یافته‌های بالینی، در صدد آنیم که اجزای گوناگون نظریه‌ها و فنون درمانی سازگار با یکدیگر را انتخاب کرده و با تلفیق آنها در آموزه‌های وحیانی، به‌ویژه مؤلفه توحید و ارتباط صمیمانه با خدای یگانه، رویکرد جامعی ارائه نماییم که اثر بخشی و کارآمدی فنون روان‌درمانی را افزایش دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.