شناخت درمانگری گروهی

نوبت چاپ : سوم : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 148000 ریال ریال

چکیده کتاب

ويرايش دوم اين اثر كه بايد آن را دومين نسخة راهنماي عملي «شناخت درمانگري گروهي» مايكل فري به حساب آورد، شامل يك برنامة‌ كامل 25 جلسه‌اي در زمينة‌ درمانگري گروهي است. اين برنامة درمانگري شناختي در پنج بخش تنظيم و به گونه‌اي طراحي شده است كه براي درمان گروهي با چارچوب رواني ـ تربيتي (آموزشي) به آساني قابل استفاده است، اما آن را به عنوان درمان انفرادي نيز مي‌توان به كار برد. اين برنامه براي درمانگراني كه بخواهند آن را در زمينة كاري و تخصصي خود استفاده كنند قابل انعطاف است و آن قدر روشن و مشخص نگاشته شده كه به صورت محاوره‌اي و كلمه به كلمه براي طيف وسيعي از كساني كه مشكلات عاطفي و رفتاري رنج مي‌برند قابل استفاده است.
جامعيت اين كتاب شامل: شناخت و تغيير تفكر سطحي ناكارآمد؛ كشف و شناسايي سطح عميق‌تر تفكر ناكارآمد؛ آزمون‌گري و تغييردهي تفكر، شامل تغيير محتواي روان‌بنه؛ و تغيير رفتار ناكارآمد همخوان شده با آن است.
«شناخت درمانگري گروهي: راهنما و منابعي براي عمل» منبع ارزشمندي است براي روان‌شناسان، مددكاران اجتماعي، مشاوران،‌ روان‌پزشكان و همة‌ ارائه‌كنندگان خدمات بهداشت رواني و همچنين منبع عملي و ارزشمندي براي دانشجويان و اساتيدي كه در زمينة‌ درمانگري به ويژه درمانگري شناختي ـ رفتاري در حال تحصيل و تدريس‌اند.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.