درآمدی بر روان شناسی دین

نوبت چاپ : پانزدهم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
تعداد صفحات : 204
قیمت (ریال) : 125000 ریال

برگزیده در نهمين دوره كتاب سال حوزه ، ۸۶ ، برگزيhttp://admin.rihu.ac.ir/ManagementRs.aspx?id=29923

چکیده کتاب

وظيفة روان¬شناسي دين،‌ بررسي پديدة دينداري از منظر روان¬شناسي و توصيف و تبيين عوامل و زمينه¬هاي دينداري، ابعاد آن، سنجش و اندازه¬گيري دينداري و آثار و پيامدهاي آن در زندگي فردي و اجتماعي است. امروزه در انجمن روان¬شناسي آمريكا، بخش مستقلي به روان¬شناسي دين اختصاص يافته است. نشريات علمي،‌ پايگاه¬هاي اينترنتي و همايشهاي مستقل ويژه¬اي نيز بدين موضوع مي¬پردازند. توجه به اين رشته به گونه¬اي افزايش يافته كه رسماً به عنوان واحد درسي در بسياري از دانشگاه¬هاي معتبر دنيا جايگاه خود را يافته و گاه به عنوان يك رشته تخصصي به شمار مي¬آيد.
كتاب درآمدي بر روان¬شناسي دين به دليل مجال اندك،‌ تنها بر اين بسنده كرده است تا مهم-ترين مسائل،‌آرا و ديدگاه¬ها را بررسي كند. فصل اول كتاب به تعريف روان¬شناسي دين،‌ تاريخچه و روش¬شناسي آن مي¬پردازد. فصل دوم،‌ نظريه¬هاي سه روان¬شناس مشهور: ويليام جيمز، فرويد و يونگ‌ را بررسي مي¬كند. پرداختن به ابعاد دين و دينداري و كاويدن شرايط فهم دينداري و ديدگاه¬هاي مربوط به ابعاد دين در فصل سوم انجام يافته است. فصل چهارم،‌ اشاره¬اي مختصر به تاريخچه و روشهاي اندازه¬گيري دينداري، مباني نظري و مشكلات اندازه-گيري دينداري دارد و فصل پنجم آثار دينداري در سطح فردي و اجتماعي و نيز هزينه¬هاي دينداري بررسي مي¬كند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.