اقتصاد بخش عمومی 1 (ترجمه)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 90000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين كتاب از ديدگاه منحصر به فرد يك اقتصاددان بخش عمومي نوشته شده كه فرصت داشته است كه افزون بر امريكا در بسياري از كشورها، ‌درگير فرايندهاي تصميم‌گيري باشد. جوزف استيگليتز پس از پايان مسئوليتش در كاخ سفيد، ‌به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئيس بانك جهاني فعاليت داشته و وظيفة ارائة مشاوره در خصوص سياست‌هاي بخش عمومي در كشورهاي در حال توسعه را به عهده داشته است. وي در بحث‌هاي مرتبط با پرسش‌هاي اساسي اين كتاب در كشورهاي مختلف شركت مي‌كرده‌ است. از جمله اين پرسش‌هاي اساسي: نقش دولت چه بايد باشد؟ دولت چگونه بايد برنامه‌هاي خود را در زمينه‌هاي مختلف، مانند بهداشت،‌ آموزش، ‌امنيت اجتماعي و رفاه طراحي كند؟ نظام مالياتي چگونه بايد طراحي شود تا باعث بهبود كارآيي شود و با اصول اساسي انصاف نيز سازگار باشد؟

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.