مبانی فقهی ــ اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 42000 ریال ریال

چکیده کتاب

بي‌شك وجـود نظام مالي كارآ جهت دستيابي به رشـد اقتصادي ضـرورت انكارناپذير دارد؛ زيـرا در اين نظام، بازارهاي مالي شكل مي‌گيرند. نقش اساسي بازارهاي مالي تجهيز پس‌اندازها و تخصيص آنها در راستاي رشد سرمايه‌گذاري است. از اين رو در بازارها عرضه‌كنندگان وجوه و متقاضيان آنها بازيگران اصلي به حساب مي‌آيند. عرضه‌كنندگان كه همان صاحبان پس‌انداز به حساب مي‌آيند، به دليل اينكه موقعيت‌هاي مناسب بـراي سرمايه‌گـذاري در فعاليت‌هاي توليد را ندارند، وجوه خود را در بازارهاي عرضه، و در مقابل گروهي كه داراي توان و شرايط سرمايه‌گذاري در حوزه توليد كالا و خدمات است، به‌دليل اينكه وجوه لازم را در اختيار ندارد تقاضاكنندگان اين وجوه عرضه شده مي‌باشند. بازارهاي مالي در قالب بازار پول و بازار سرمايه ايفاء نقش مي‌نمايند. بازار پول بازاري است كه تأمين منابع مالي براي دوره‌هاي كوتاه‌مدت و معامله بر اسناد قابل انتقال به وجود آمده است و بازارهاي سرمايه، بازاري است كه در آن نيازهاي واحدهاي توليد و تجاري بخش‌ خصوصي و بخش عمومي را بـراي دوره‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت، پشتيباني مالي مي‌نمايد. بديهي است كه هر نظام مالي مي‌تواند بر دو پايه بازار سرمايه و بـازار پول يا يكي از آن دو شكل‌گيرد، و بازار سرمايه نيز از عناصر بازارها، ابزارها و نهادها تركيب يافته است. اين پژوهش از عناصر سه‌گانه نظام سرمايه به نهادهاي مالي سرمايه‌‌گذاري و تأمين سرمايه آن خواهد پرداخت.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.