تعادل عمومی بازارها (نگاهی فلسفی و روش شناختی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 20000 ریال ریال

چکیده کتاب

تعادل عمومي بازارها علاوه بر اهميت ويژه خود، بسياري از مباحث فلسفه علم اقتصاد را در خود جاي داده است. گرچه برخي از اقتصاددانان مانند سه و والراس با صراحت به تعادل عمومي پرداخته‌اند، برخي نيز تنها از لابه‌لاي كلامشان چنين تعادلي فهميده مي‌شود. در بررسي يكايك اين نظريه‌ها، سازوكار و مباحث فلسفي گونه‌گوني به چشم مي‌خورد. برخي از آنان با تأكيد بر تعادل‌هاي جزئي به تعادل عمومي دست مي‌يابند و برخي ديگر در ابتدا به تعادل عمومي مي‌پردازند.
اقتصادداناني مانند اسميت تعادل عمومي را با رفاه جامعه و توزيع عادلانه مرتبط مي‌دانند و افرادي مانند والراس تعادل عمومي و توزيع را دو مسئله جدا از هم وانمود مي‌كنند. اسميت، سه و والراس بر حصول خود تعادل عمومي تأكيد دارند و مارشال و هايك تنها گرايش به حصول تعادل عمومي را مورد توجه قرار مي‌دهند. در هر يك از اين نظريات جنبه خاصي از فلسفه علم تبلور يافته است. در نظريه طبيعت‌گرايان و اسميت: مبناي اعتقادي دئيسم؛ در نظريه سه: توجه به اطلاعات كامل به عنوان جزئي از سازوكار تعادل عمومي؛ در نظريه مارشال: بحث كلّيت نظريه و گرايشي بودن آن؛ در نظريه والراس: تفكيك ميان قانون، الگو، نظريه و علمي بودن يا نبودن آن و سرانجام در نظريه‌ هايك: ديدگاه خاص هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي او مورد توجه قرار گرفته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.