برنامه درسي ترم جاري

برنامه تحصیلی نیمسال  اول سال تحصیلی ۹۴/۹۵

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

گروه آموزشی

مقطع

عنوان درس

تعداد واحد

استاد

روز هفته

زمان کلاس

شماره کلاس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

 

دکتری

مكتبهاي فلسفي و آراء تربيتي۱(فلسفه مشاء)

۳

دکتر داودی

چهارشنبه

۸ - ۱۱

 

 

 

مكتبهاي فلسفي و آراء تربيتي۲(فلسفه اشراق)

۳

استاد بهشتی

پنج شنبه

۸-۱۱

 

 

 

مبانی و اصول نظریه پردازی در علوم تربیتی با رویکرد اسلامی

۲

دکتر لطیفی  

چهارشنبه

۱۴-۱۶

 

 

 

فلسفه علوم انسانی

۲

دکتر ابطحی

چهارشنبه

۱۶-۱۸

 

 

 

 

جامعه شناسی

 

دکتری

جامعه شناسی دین

۲

دکتر سراج زاده

پنج شنبه

۸-۱۰

 

 

 

نظریه های فرهنگی

۲

دکتر فاضلی

پنج شنبه

۱۰-۱۲

 

 

 

تلفیق نظریه های جامعه شناسی معاصر

۲

دکتر میری

پنج شنبه

۱۴-۱۶

 

 

 

جامعه شناسی ارتباطات بین فرهنگی

۲

دکتر شرف الدین

چهارشنبه

۱۵-۱۷

 

 

 

سمینار مسأله شناسی فرهنگی

۲

دکتر کافی

چهارشنبه

۸-۱۰

 

 

 

علوم قرآن و حدیث

 

دکتری

مبانی و روش تفسیر موضوعی  

۲

استاد رجبی

پنجشنبه

۸-۱۰

 

 

 

هرمنوتیک

۲

دکتر واعظی

شنبه

۸-۱۰

 

 

 

زبان فهم قرآن  

۲

دکتر سعیدی روشن

یکشنبه

۱۰-۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعات تاریخ تشیع

 

کارشناسی ارشد

تاریخ سیاسی شیعه (نهضتها و دولتها)

۳

دکتر صفری

چهار شنبه

۸-۱۱

 

 

 

تاریخ کلام  شیعه

۲

دکتر شریعتمداری

چهارشنبه

۳۰/۱۰-۳۰/۱۲

 

 

 

تاریخ تشیع در ایران

۲

دکتر فلاح زاده

چهارشنبه

۱۶-۱۸

 

 

 

شیعه در مطالعات معاصر

۲

دکتر داداش نژاد

پنج شنبه

۸-۱۰

 

 

 

شیعه گسترش علوم و تمدن اسلامی

۲

دکتر الله اکبری

چهار شنبه

۱۸- ۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسفه تفسیر

 

کارشناسی ارشد

دوره اول

تفسیر ترتیبی

۲

استاد بابایی 

پنج شنبه

۱۰-۱۲

 

 

 

تفسیر موضوعی ۲

۲

استاد فتحی

چهارشنبه

۱۶-۱۸

 

 

 

خاورشناسان

۲

پور طباطبایی

چهارشنبه

۱۴-۱۶

 

 

 

روش شناسی ترجمه قرآن

۲

دکتر جواهری

شنبه

۳۰/۱۵-۳۰/۱۷

 

 

 

تفسیر تطبیقی

۲

دکتر طیب حسینی

پنج شنبه

۸-۱۰

 

 

 

آشنایی با رویکردهای هرمنوتیک

۲

دکتر مختاری

پنج شنبه

۱۴-۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسی عمومی

 

دکتری

آمار و روش تحقیق

۲

دکتر حسن آبادی

سه شنبه

۸-۱۰

 

 

 

روانشناسی تحولی

۲

دکتر فتحی

سه شنبه

۱۰-۱۲

 

 

 

روان شناسی شخصیت

۲

دکتر جان بزرگی

یکشنبه

۳۰/۸- ۳۰/۱۰

 

 

 

فلسفه علوم انسانی

۲

دکتر ابطحی

چهارشنبه

۱۴- ۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد اسلامی

دکتری

اقتصاد خرد

۳

دکتر عبادی

پنج شنبه

۹- ۱۲

 

 

 

اقتصاد کلان

۳

دکتر کفایی

چهارشنبه

۹-۱۲

 

 

 

اقتصاد سنجی

۳

دکتر عرب مازار

چهارشنبه

۱۵-۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.