شوراي پژوهشگاه

اعضاي شورا:

علی محمد حکیمیان استادیار گروه حقوق، رئيس پژوهشگاه؛

سید محمد غروي‌راد مدير گروه روانشناسي، رئيس پژوهشكده علوم رفتاري؛

منصور داداش‌نژاد دانشيار گروه تاریخ اسلام، رئيس پژوهشكده علوم اسلامي؛

مجید کافی استادیار گروه جامعه شناسی، معاون پژوهشي، آموزشي و فناوري؛

محمد شجاعیان استاديار و مدیر گروه علوم سیاسی، معاون توسعه مديريت و منابع؛

مسعود آذربايجاني دانشيار گروه روانشناسي؛

محمود نوذري دانشيار گروه علوم تربيتي.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.