نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامي

دوشنبه 1390/1/1

تاریخ نشست : 1390-09-02
محورهای نشست:
1. كليات نظريه تفسيري
2. آزادي نظر و بيان
3. آزادي بيان و رسانه
4. حق دسترسي به اطلاعات
5. آزادي بيان و حقوق سياسي
6. حق آزادي بيان و مسئوليت هاي خاص ، دامنه شمول محدوديت و آزادي بيان

پیـوست هـا

  • نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامی (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.