7
دو فصلنامه علمي - تخصصي تربيت اسلامي 11

امكان استنتاج فلسفه تعليم و تربيت از وجودشناسي اسلامي

سيدمهدي موسوي ۱

چكيده

براساس فلسفة تعليم و تربيت نظري و رويكرد استنتاجي در آن، نظريه و عمل تربيتي نيازمند مابعدالطبيعه است. اين رويكرد مبتني بر اين پيش‌فرض است كه بايدها و ارزش‌ها از هست‌ها و واقعيت‌ها استنتاج مي‌شود و همچنين هر حكمت نظري، نوع خاصي از حكمت عملي را ايجاد مي‌كند. اين نوشتار درصدد است تا با اثباتِ «امكان استنتاج فلسفه تعليم و تربيت از وجودشناسي اسلامي»، برخي از دلالت‌هاي تربيتي وجودشناسي اسلامي را استنتاج نمايد.

در فلسفه اسلامي همه مباحث فلسفي و مسائل مابعدالطبيعي به مباحث وجودشناسي گره خورده است و عمده‌ترين مباحث اين نوع از وجودشناسي عبارت‌اند از: تمايز ميان ماهيت و وجود، اصالت وجود، تشكيك در حقيقت وجود و اشتداد وجودي. با توجه به اين اصول، مطالب اين پژوهش در دو قسمت: الف) تأثير وجودشناسي اسلامي بر انسان‌شناسي و تربيت؛ ب) تأثير وجودشناسي اسلامي بر علم‌شناسي و تعليم، شكل گرفته است.

واژه‌هاي كليدي: فلسفه تعليم و تربيت، استنتاج، فلسفه اسلامي، وجود، دلالت‌هاي تربيتي

1.دانش‌آموخته سطح سوم حوزه علميه قم، دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه اصفهان Email: ۱۲۱taha@gmail.com تاريخ دريافت: ۰۶/۱۲/۱۳۸۸ تاريخ تأييد: ۰۵/۱۲/۱۳۸۹


دو فصلنامه علمي - تخصصي تربيت اسلامي 11
6
تعداد بازدید : 48996
صفحه از 213
پرینت  ارسال به