هيات علمي گروه اقتصاد

  حسن‏ آقا نظري

استاد گروه اقتصاد ؛ رئيس پژوهشگاه

 

محمد حسين كرمي اسفه

 

استاديار گروه اقتصاد

 

عليرضا لشكري

استاديار گروه اقتصاد

 

سيدرضا حسيني

استاديار گروه اقتصاد؛ مدير گروه اقتصاد؛

 

مصطفی   کاظمی نجف آبادی

استاديار گروه اقتصاد

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.