47
تأملي در هدف تربيت اعتقادي

تأملي در هدف تربيت اعتقادي

دکتر محمد داوودي ۱

چكيده

اين مقاله درصدد است كه هدف تربيت اعتقادي را بر اساس آموزه‌هاي اسلامي بررسي كند. روش تحقيق اين پژوهش روش تحليلي و استنباطي است؛ بدين صورت كه ابتدا مفهوم عقيده و ايمان و رابطة آن دو بررسي شده و سپس چيستي ايمان و مؤلفه‌هاي آن بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و نظرياتي كه دانشمندان مسلمان در تفسير و تبيين آن آموزه‌ها بيان كرده‌اند، تحليل شده و مراتب و درجه‌هاي آن مشخص گرديده و در پايان، نتايج آن در تبيين هدف تربيت اعتقادي استنباط و تشريح شده است.

اين پژوهش نشان مي‌دهد كه ايمان در يك معنا مترادف با عقيده است. ماهيت ايمان در معنايي كه مترادف با عقيده است، چيزي جز تصديق و پذيرش قلبي نيست و همين تصديق و پذيرش قلبي، سه مؤلفه دارد: شناخت، پذيرش قلبي و محبت. ايمان مراتب و درجاتي دارد كه ناشي از شدت و ضعف مؤلفه‌هاي آن است. بر اين اساس، هدف تربيت اعتقادي نيز سه مؤلفه دارد: پرورش شناخت، پرورش پذيرش قلبي و پرورش محبت قلبي. در تربيت اعتقادي بايد به همة اين سه مؤلفه با هم توجه شود، چرا كه يك‌جانبه‌نگري آثار زيان‌باري بر جاي خواهد گذاشت. البته ممكن است بر حسب مراحل تربيت، يكي از اين مؤلفه‌ها بيشتر يا كمتر مورد توجه قرار گيرد؛ اما در نهايت بايد همة اين مؤلفه‌ها مورد توجه قرار گيرد. همچنين هدف تربيت اعتقادي، امري داراي مراتب است، بنابراين، در تربيت اعتقادي هميشه بايد دستيابي به مرتبه‌ و درجه‌اي از ايمان به عنوان هدف تعيين و برنامه‌ها متناسب با آن تدوين شود. علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه تربيت اعتقادي با اجراي يك برنامة تربيتي به اتمام نمي‌رسد.

واژه‌هاي کليدي: تربيت اعتقادي، ايمان، عقيده، مؤلفه‌ها و درجات ايمان، هدف تربيت اعتقادي.

1.عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: mdavoudi@rihu.ac.ir تاريخ دريافت: ۳۰/۵/۱۳۸۸ تاريخ تأييد: ۱۴/۹/۱۳۸۸


تأملي در هدف تربيت اعتقادي
 • نام منبع :
  تأملي در هدف تربيت اعتقادي
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  3
تعداد بازدید : 3685
صفحه از 61
پرینت  ارسال به