153
تأثير آموزش دروس معارف اسلامي بر نگرش ديني دانشجويان

تأثير آموزش دروس معارف اسلامي بر نگرش ديني دانشجويان

وحيد يوسفي لويه۱

چکيده

تحقيق حاضر به منظور «بررسي تأثير آموزش دروس معارف اسلامي بر نگرش ديني دانشجويان» صورت گرفته است و براي انجام اين امر از روش پيمايشي استفاده شده که هم به توصيف و هم به تبيين وضعيت جامعة آماري توجه گردد. جامعة آماري اين تحقيق را دانشجويان دورة روزانة دانشگاه‌هاي استان تهران تشكيل مي‌دهند كه از هر دو جنس (مذكر و مؤنث) در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در رشته‌هاي تحصيلي علوم انساني و هنر، علوم پايه، علوم پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و دامپزشكي در سال تحصيلي ۸۵-۸۴ مشغول به تحصيل بوده‌اند. از كل جامعة آماري تعداد ۱۹۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعيين گرديد. شايان ذکر است در اين تحقيق، از نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي استفاده شد. به طور کلي نتايج نشان مي‌دهد که:

۱. نگرش ديني دانشجويان در حد مطلوب (يعني قوي و مثبت) است.

۲. ازميان اجزاي نگرش ديني بُعد عاطفي، بُعد آمادگي رفتاري، بُعد انگيزشي و بُعد شناختي به ترتيب بالاترين نمره‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

۳. دانشجوياني که دروس معارف اسلامي(۱) و (۲) را گذرانده‌اند، نسبت به آنان که اين دروس را نگذرانده‌اند، از نگرش ديني مطلوب‌تري برخوردار مي‌باشند؛ اما گذراندن يا نگذراندن ساير دروس معارف (اخلاق اسلامي، متون اسلامي، تاريخ اسلام، انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن) تحت شرايط فعلي هيچ تأثيري بر افزايش يا کاهش نگرش ديني افراد نمونه ندارند.

1.کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي و مدرّس دانشگاه Email: looyeh۴۳@yahoo.com


تأثير آموزش دروس معارف اسلامي بر نگرش ديني دانشجويان
 • نام منبع :
  تأثير آموزش دروس معارف اسلامي بر نگرش ديني دانشجويان
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  7
تعداد بازدید : 3645
صفحه از 183
پرینت  ارسال به