تاريخ انتشار: شنبه 1394/9/7 کد خبر: 30220

كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن»

كرسي علمي ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن»

صاحب كرسي: حسن آقا   نظري استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

منبع: واحد خبر روابط عمومي{@P4}

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.