كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن»

شنبه 1394/9/7

كرسي علمي ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن»

صاحب كرسي: حسن آقا   نظري استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.