تاريخ انتشار: شنبه 1394/9/7 کد خبر: 30221

كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»

كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»

صاحب كرسي: سيد هادي   عربي استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  

منبع: واحد خبر روابط عمومي{@P4}

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.