نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)

دوشنبه 1390/1/1

هدف از برگزاری نشست:
مفهوم‌شناسی و بررسی ادله مثبتین و منکرین وجود تجربه‌های تفسیری.
خروجی مورد انتظار از نشست:
باعنایت به موضوع پروژه در دست تألیف در گروه روان‌شناسی، «روان‌شناسی انواع تجربه‌های دینی در فرهنگ اسلامی»، انتظار می‌رود دستاوردی چنین نشستی در وحله اول سبب اتقان و پختگی هرچه بیشتر بخش‌های مربوط با «تجربه تفسیری» باشد. به این ترتیب که اگر منکرین بتوانند با ارائه شواهد و ادله ثابت کنند که اصولا تجربه تفسیری تجربه دینی نیست، یا این‌که این عنوان در فرهنگ اسلامی وجود ندارد و یا قابل انطباق نیست، بخش‌های مربوطه از پروژه حذف شده، با تمرکز بیشتری به پژوهش در سایر قسمت‌ها پرداخته می‌شود. اگر ادله منکرین پس از بررسی و داوری ضعیف ارزیابی شد و به تعبیری موافقان تجربه تفسیری تفوق یافتند، می‌توان با دقت بیشتری این اسناد و شوادهد موافق با تجربیات تفسیری را رصد کرده و با قاطعیت بیشتری آن را شرح و بسط داد.
محورهای نشست:
انواع تجربه‌های دینی، تجربه تفسیری
سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:
تعریف دین و تجربه دینی؛ اعتبار در تقسیم تجربیات، اعتبارات مختلف در انواع تجربه‌های دینی، انواع تجربه‌های دینی از نظر دیویس،
تعریف تجربه تفسیری،‌ ویژگی‌های تجربه دینی، ادله مثبتین تجربه تفسیری، ادله منکرین تجربه‌تفسیری، انواع تجربه‌های تفسیری، تجربیات تفسیری در قرآن، روایات و احوال عرفای مسلمان

پیـوست هـا

  • نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.