مديريت امور پژوهشي و همكاري هاي علمي

مدير امور پژوهشي و همكاري هاي علمي
دكتر علي سليمي
مرتبه علمي: استاديار گروه جامعه شناسي؛ 
 

 

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.