نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

سه شنبه 1391/1/1

محورهاي نشست: ۱. ارائه سيماي شاخص نظام نوري ۲. سرچشمه‌ها و مبادي نظريه نظام نوري ۳. دلالت‌هاي تربيتي برآمده از نظام نوري سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ۱. عوالم وجود در نگرش اشراقي چگونه است ۲. ميزان تطابق فلسفه اشراق به عوالم وجود با نگاه اسلام در چه پايه است؟

اين نشست با هدف تبيين نظام نوري اشراق به عنوان مبناي تربيتي و اخلاقي اشراق ارائه خواهد شد. ارائه سيماي شاخص نظام نوري، سرچشمه ها و مبادي نظريه نظام نوري و دلالت هاي تربيتي برآمده از نظام نوري از جمله محورهايي است كه در اين جلسه علمي مطرح خواهد شد.
اين نشست در پي آن است كه به سئوالاتي نظير عوالم وجود در نگرش اشراقي چگونه است؟ و ميزان تطابق فلسفه اشراق به عوالم وجود با نگاه اسلام در چه پايه است؟ پاسخي در خور دهد.

پیـوست هـا

  • فايل صوتي نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق (دانلود)

  • تصاویر:
  • عكس1 نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق
  • عكس2 نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق
  • عكس3 نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.