جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مركز نشر هاجر
تعداد صفحات : 251
تعداد جلد : 1
قیمت (ریال) : 9300 تومان ریال

چکیده کتاب

متـون جامعه‌شـناسی جنسیت از کاسـتی‌هايي همچون ابتـنای تبیین‌ها و تفسیرها بر نظریه‌های یک‌جانبه‌نگر و قوم‌مدارانة غربی، آمیختگی تحلیل‌ها با مواضع ارزشی و ایدئولوژیک نظریه‌پردازان که اساساً بر پایة ارزش‌های غیردینی یا ضدّ دینی شکل گرفته‌اند و به طور خاص، متون فارسی آن از مشکلاتی مانند ترجمه‌محوری، غیربومی بودن و غیرانتقادی بودن رنج می‌برند. توجه به این کاستی‌ها و ضرورت رفع آنها به‌ویژه در مورد منابع درسی و کمک‌درسیِ مورد استفاده در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، انگيزة اولیة تدوين این كتاب بوده است؛ اما این انگیزه در راستای دستیابی به هدفی وسیع‌تر، یعنی تحقق اندیشة علم دینی یا علوم انسانی اسلامی تعریف شده است. جامعه‌شناسی با رویکرد اسلامی در الگوی مفروض این کتاب، داعیة برخورداری از ویـژگی منحصر به‌ فـردی از نظر فنون تحقیق تجربی ندارد؛ امـا از حیث مبـانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزشي و نيز از حیث تبيين‌هاي نظری، از رویکردهای موجود جامعه‌شناسی تمایز می‌یابد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.