الگوی اداره در نهج البلاغه

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 440
قیمت (ریال) : 166000 ریال

چکیده کتاب

کتاب پیش‌رو مباحث مدیریتی را با محوریت نامه 53 نهج البلاغه در چهار بخش و دوازده فصل بررسی می‌کند؛ در بخش اول «الگوی اداره» در فرمان امـام علـی(ع) به مالک اشتر، بررسی شده است. این مبحث دو فصل با موضوعات «چشم انداز نامه» و «ساختار مباحث» را دربر دارد؛ در بخش دوم و سوم «ارکان مدیریت» طی فصل‌های سوم تا نهم ذیل عنوان‌های: «قوائم»، «قوانین»، «قواعد»، «هماهنگی و انسجام»، «انصاف و عدالت»، «رضایتمندی عوام»، «اعتماد و اعتمادسازی» و «وفای به عهد» بررسی شده است. بخش‌چهارم، به‌ بیان ابعاد مدیریت، یعنی«خداگرایی»،«مردم‌گرایی»و‌«خود مدیریتی» که به ترتیب موضوع فصل‌های دهم تا دوازدهم هستند پرداخته است؛ این ابعاد در واقع به‌منزله سه رکن اصلی در همه اجزای مدیریت و زمامداری، جریان دارند، به‌گونه‌ای که کیفیت مدیریت و ماهیت آن، به‌شدت متأثر از آنهاست و غفلت از هر کدام، اثربخشی زمامداری را می‌کاهد و عملکرد او را به انفعال می‌کشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.