هيات علمي گروه جامعه‌شناسي

هيات علمي گروه جامعه شناسي

حسين بستان

استاديار گروه علوم اجتماعي

 

مجيد كافي

استاديار گروه علوم اجتماعي ؛ مدير گروه

 

حفيظ‌ الله فولادي

استاديار گروه علوم اجتماعي

 

محمد داوري

استاديار گروه علوم اجتماعي

 

علي سليمي

استاديار گروه علوم اجتماعي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.