تاريخ انتشار: سه شنبه 1395/4/29 کد خبر: 33532

اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینی

منبع: واحد خبر روابط عمومي{@P4}

پیـوست هـا

  • اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه ساز (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.