فيلم اين كارگاه در آپارات " />

كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شناسي علم(اسلامي)

پنج شنبه 1395/8/20

کارگاه تخصصي یک روزه
رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)
توسط:
دكتر محمدتقي ايمان ؛ استاد دانشگاه شيراز
عناوين مباحث كارگاه:
علم، علم دینی و علم اسلامی
چیستی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه
ویژگیهای پارادایمی علم اسلامی
باز اندیشی در علم ( اسلامی)
خصیصه هستی شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه
خصیصه معرفت شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ( ساختار معرفتی انسان)
سلسله مراتب معرفتی در علم ( اسلامی)
--------------------------
فيلم اين كارگاه در آپارات

پیـوست هـا

  • فايل صوتي كارگاه 1 (دانلود)

  • فايل صوتي كارگاه 2 (دانلود)

  • فايل صوتي كارگاه 3 (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.