نشريات مديريت

نام مجله

صاحب امتیاز

آدرس اینترنتی

International Journal of Management and Business Research

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

http://ijmbr.srbiau.ac.ir/

Iranian Journal of Management Studies

دانشگاه تهران

http://ijms.ut.ac.ir/

Management Studies and Economic Systems

لاله شیخی مقدم

http://www.msaes.org/

اسلام و مديريت

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://im.rihu.ac.ir/

اندیشه مدیریت راهبردی

دانشگاه امام صادق (ع)

http://smt.journals.isu.ac.ir/

آینده پژوهی مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

http://jmfr.srbiau.ac.ir/

پژوهش های مدیریت راهبردی

دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی

http://smr.journals.iau.ir/

پژوهش های مدیریت عمومی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://jmr.usb.ac.ir/

پژوهشنامه آینده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

http://jfs.journals.ikiu.ac.ir/

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

دانشگاه مازندران

http://jem.journals.umz.ac.ir/

پژوهشنامه مدیریتی عدالت

دانشگاه عدالت

http://emrjournal.edalat.ac.ir/

پژوهش‌های مدیریت در ایران

دانشگاه تربیت مدرس

http://mri.modares.ac.ir/

پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

دانشگاه امام حسین ع مجله مدیریت

http://hrm.iranjournals.ir/

حسابداری مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

http://jma.srbiau.ac.ir/

رسالت مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

http://ijpa.srbiau.ac.ir/

علوم مدیریت ایران

انجمن علوم مدیریت ایران

http://journal.iams.ir/

فرهنگ و تشکیلات اسلامی

دانشگاه پیام نور

http://ico.journals.pnu.ac.ir/

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

http://jibm.ut.ac.ir/

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

http://jipa.ut.ac.ir/

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی

دانشگاه پیام نور

http://ipom.journals.pnu.ac.ir/

فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

http://miu.nahad.ir/

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

http://obs.sinaweb.net/

مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

دانشگاه تربیت مدرس

http://ormr.modares.ac.ir/

مدیریت بهره وری

دانشگاه آزاد تبریز

http://jpm.iaut.ac.ir/

مدیریت دانش اسلامی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

http://jikm.isca.ac.ir/

مدیریت سرمایه اجتماعی

دانشگاه تهران

http://jscm.ut.ac.ir/

مدیریت فرهنگ سازمانی

دانشگاه تهران

http://jomc.ut.ac.ir/

مدیریت کسب و کار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

http://jebr.azad.ac.ir/

مدیریت منابع انسانی پایدار

دانشگاه مازندران

http://shrm.journals.umz.ac.ir/

مدیریت نوآوری

انجمن مدیریت فناوری ایران

http://www.nowavari.ir/

مرکز مطالعات مدیریت ایران

Iran Center for Management Studies

http://jiems.icms.ac.ir/

مطالعات آینده پژوهی

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی

http://www.dfsr.ir/

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

دانشگاه علامه طباطبایی

http://jmsd.atu.ac.ir/

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.