آفرينش در حكمت مشاء

نوبت چاپ : 1395
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : اول ریال

چکیده کتاب

اين نوشتار ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمط پنجم شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسي ـ همراه با نکاتی انتقادی ـ كه با هدف تسهيل خوانش يكي از متون اصلي حكمت اسلامي، براي نخستين بار، با شكل و شيوة حاضر به زبان فارسي، نگاشته شده است. مخاطبان اصلي اين اثر، دانشجويان و طلابي هستند كه به فراگيري شـرح اشـارات اشتغال دارند، و مقصود آن بوده است كه آنان را در فهم صحيح مطالب و دقت بيشتر در نكات آن ياري رساند و كمبودهاي احتمالي درس را جبران كند. جايگاه مهم شـرح اشارات خواجه، تأثير چشمگير آن در فلسفة اسـلامي ومحور درس و بحث‌بودن آن ‌در‌حوزه و دانشگاه، همراه ‌با دشواري دست‌يابي به‌مقاصد آن در بسياري از موارد، از جملة اموري بوده‌اند كه انگيزة نگارش اين اثر را پديد آورده‌اند.

مـطـالـعه کـتـاب

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.