85
فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)2

مسيحيّت و اديان جهان:

راههاى گفتگو با اسلام، آيينهاى هندو و بودايى*۱

نوشته: هانس كونك، يوزف فان اِس، هاينزخ فون شتينكرون، هاينس بخرت

(ترجمه انگليسى توسّط: پتر هاينگ)، نيويورك، ۱۹۸۶

Christianity and the World ReligionsPaths of Dialogue with Islam Hinduism, and Buddhism

Homs Kung, Josef van Ess, Heinrich von Stietencron, Heinz Bechert(Translated by: Peter Heinegg)New York, ۱۹۸۶

هانس كونك در مقدّمه كتاب مى نويسد:

يك فرد مسيحى يا غير مسيحى چه موضعى را بايد نسبت به اديان ديگر اتخاذ كند؟ اكنون كه آفاق جغرافيايى و تاريخى «جهان دينى» به بركت سفرهاى اكتشافى و دانش نو بنياد تاريخ دين بسيار گسترش يافته است; اين سؤال اهميّت بيشترى دارد. پيوستگى اجتماع عصر ما به گونه اى است كه همواره با تعداد زيادى از پيروان اديان ديگر سر و كار داريم.

البتّه هنوز هم آگاهى ما از اديان بسيار ناچيز است و اگر متخصّصين را استثنا كنيم، بايد بگوييم كه اطّلاع كنونى ما در مورد ساير اديان جهان در سطح اطلاعاتى است كه حدود پنجاه سال پيش در مورد ساير فرقه هاى مسيحى داشتيم.

با وجود اين عقب ماندگى باز هم بايد اميدوار بود. خوشبختانه دوران جنگ گرم و سرد سپرى شده و بشر امروزى با پشت سر نهادن  دوران «همزيستى» به دوران «براى هم زيستن» روى آورده است و «جهانى انديشيدن» در عصر حاضر به «مجمع كليساهاى مسيحى» محدود نمى شود. بلكه «مجمع اديان بزرگ» را در نظر مى گيرد.

چهار فصل آغاز كتاب به «گفتگوى اسلام و مسيحيت» اختصاص دارد.

در فصل اوّل سير تحوّل آگاهى مسيحيان از اسلام مطرح مى شود و نويسندگان نشان مى دهند كه چگونه مسيحيان عصر حاضر ـ برخلاف گذشتگان خود ـ براى به دست آوردن اطلاعات درست از اسلام آمادگى دارند.

در آغاز اين فصل «يوزف فان اس» مى نويسد:

گرچه علاقه به پژوهش در باب اسلام به زمانهاى دور باز مى گردد. امّا دستاوردهاى آن همواره نادرست بوده و مطالبى كه در باب اسلام ارائه مى شود به دو سبب تكان دهنده است: ۱) به علّت تعصّب و جهت گيرى پژوهندگان، به گونه اى كه داورى را مخدوش مى كند; ۲) به علّت چهره وحشت آور و گريز دهنده اى كه از اين دين ترسيم مى شود. هيچ كس از آيين بودا يا كيش هندو نمى ترسد; ولى ترس از اسلام عموميّت دارد. اين ترس خاصّ اين زمان و زاييده بحران نفت يا انقلاب اسلامى نيست، بلكه حتّى در قرون وسطى و ابتداى عصر جديد، با مطرح شدن چيز ترس آورى مانند موج فتوحات در جنگهاى صليبى يا فتوحات تركان عثمانى، علاقه همگانى به مطالعه در باب اسلام اوج مى گرفت.

1.ـ در اين مقاله، فقط راههاى گفتگو با اسلام خلاصه و ترجمه شده است.


فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)2
84
  • نام منبع :
    فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)2
    موضوع :
    فلسفه علوم انساني
تعداد بازدید : 6409
صفحه از 88
پرینت  ارسال به