167
روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

محمد داودی ۱

سیدجواد قندیلی ۲

حسن شکراللهی ۳

چکیده

هدف این مقاله بررسی روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن است. توحید افعالی یکی از مراتب توحید است و مصادیق متعددی دارد که مهم‌ترین آنها توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در مالکیت است. این تحقیق که با استفاده از قواعد تفسیر انجام شده، نشان می‌دهد که برای آموزش مصادیق اصلی توحید افعالی در قرآن از روش‌های مفروض گرفتن، القای مستقیم، توجه دادن به فطری بودن توحید افعالی، برانگیختن تفکر، استدلال، برانگیختن عواطف و احساسات، ارائه نمونه‌های عینی و نقل سرگذشت‌های واقعی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: روش آموزش، توحید افعالی، مفروض گرفتن، القای مستقیم، فطری بودن، تفکر، استدلال

1.استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: mdavoudi@rihu.ac.ir

2.استاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد Email: ghandili@.um.ac.ir

3.دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور Email: hassan.shokrollahi@gmail.com تاریخ دریافت: ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ تاریخ تأیید: ۱۰/۴/۱۳۹۴


روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن
 • نام منبع :
  روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  21
تعداد بازدید : 1135
صفحه از 190
پرینت  ارسال به