145
مؤلفه‌ها، ابعاد و مدارج تحول اخلاقی در قرآن کریم

مؤلفه‌ها، ابعاد و مدارج تحول اخلاقی در قرآن کریم

فاطمه وجدانی ۱

چكیده

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به یک نظریه رشد و تحول اخلاقی متناسب با مبانی فکری و فلسفی اسلامی است که بتواند تمام مؤلفه‌های مؤثر در تخلق به اخلاق را تحت پوشش قرار دهد و ارتقای اخلاقی را مرتبه‌بندی کند. روش اجرای پژوهش توصیفی−تحلیلی است. یافته‌ها نشان داد که رشد اخلاقی دارای پنج مؤلفه اساسی است که به نوبه خود مشتمل است بر چهار مؤلفه رشد شخصی (معرفت، عواطف، ایمان و ملکات اخلاقی) و یک مؤلفه زمینه‌ساز (‌جامعه صالح و الگوهای اخلاقی) و رشد همه این مؤلفه‌ها شرط لازم برای رشد و تحول اخلاقی است. سپس مدارج سه‌گانه تحول اخلاقی (‌مرتبه اخلاق انسانی، مرتبه اخلاق دینی متعارف و مرتبه اخلاق دینی عرفانی) تبیین و تشریح شد و در نهایت، براساس یافته‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود برنامه‌های تربیت اخلاقی ارائه شد.

واژگان کلیدی: مؤلفه‌های رشد اخلاقی، مدارج رشد اخلاقی، تفسیر المیزان، تربیت اخلاقی

1.استادیار دانشگاه شهید بهشتی Email: f_vojdani@sbu.ac.ir. تاریخ دریافت: ۴/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ تأیید: ۳۰/۴/۱۳۹۴


مؤلفه‌ها، ابعاد و مدارج تحول اخلاقی در قرآن کریم
 • نام منبع :
  مؤلفه‌ها، ابعاد و مدارج تحول اخلاقی در قرآن کریم
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  21
تعداد بازدید : 863
صفحه از 166
پرینت  ارسال به