123
سبک برخورد اهل‌بیت علیهم السلام با اندیشه‌ها و رفتارهای مخالف

سبک برخورد اهل‌بیت علیهم السلام با اندیشه‌ها و رفتارهای مخالف

محمدرضا کریمی والا ۱

چکیده

با توجه به اینکه يکي از شاخص‌های مهم در سيره اهل‌بيت علیهم السلام ستيز با آشفتگي‌هاي تفرقه و فراگير ساختن روح همدلي در عرصه‌هاي مختلف فکري و سلوک اجتماعي و سياسي است، تا از اندیشه‌ها و رفتارهای متفاوت، برآیندی مثبت در مسیر تکامل جامعه پدید آید، هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش اساسي است که مقتضاي چنين سيره‌اي ـ با در نظر گرفتن انديشه‌ها و آراي متغایرِ افراد که بستر تنوع و حتي اختلافِ توقع‌ها، سلیقه‌ها و مواضع می‌شود و مي‌تواند منشأ از هم پاشيدگي انسجام جامعه اسلامي گردد ـ در پي‌ريزي همدلي اجتماعي چیست؟ این تحقیق، با روش اسنادی ـ تحلیلی و در راستای ترسیم مختصات جامعه سازوار و متکامل، به این نتیجه رسید که سبک زندگي معصومين علیهم السلام ، در قبال آرا و رفتارهای مخالف، بر مبنای تنوع گرايي همراه با انسداد بي‌راهه‌هاي گمراهی و انحراف فکري و نماياندن حق ناب از طريق تضارب انديشه‌ها و دیدگاه‌های متقن و انتظام يافته بر پایه اصول عقلاني و حريم اراده الهي است.

واژگان کليدي: اهل‌بيت علیهم السلام ، جامعه اسلامی، سبک تکثرگرايی، همگرايی اجتماعی، حق ناب.

1.استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم Email: r.karimivala@qom.ac.ir تاریخ دریافت: ۸/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ تأیید: ۱۶/۲/۱۳۹۴


سبک برخورد اهل‌بیت علیهم السلام با اندیشه‌ها و رفتارهای مخالف
 • نام منبع :
  سبک برخورد اهل‌بیت علیهم السلام با اندیشه‌ها و رفتارهای مخالف
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  21
تعداد بازدید : 868
صفحه از 144
پرینت  ارسال به