75
بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز

بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز

جمیله علم‌الهدی ۱

زینب خاکسار ۲

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز است‌. بدین منظور، مطالعه کیفی یک کارگاه آموزشی با موضوع آموزش مفاهیم کاربردی نماز، از حیث چگونگی تأثیرگذاری عناصر محتوا، ارزشیابی، فعالیت‌های یادگیری و روابط معلم و دانش‌آموز بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز، به‌عنوان محور اصلی اهداف و سؤالات تحقیق انتخاب شده است. قضاوت‌ها، انتخاب‌ها و آرزوهای ۳۸ دانش‌آموز شرکت‌کننده در کارگاه، به‌عنوان منبع استنباط و ارزیابی وضعیت انگیزشی آنها، پس از شرکت در کارگاه و از روش مصاحبه و مشاهده عملکرد آنها، مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده بر‌اساس ‌نقشه مفهومی استنباط شده در این پژوهش حاکی از آن است که بر‌اساس موضوع و موقعیت یادگیری و به میزان تأمین منابع انگیزش درونی (چالش، کنجکاوی، تخیل و کنترل) در عناصر كلیدی فرایند یاددهی−یادگیری (محتوا، فعالیت‌های یادگیری، ارزشیابی و روابط معلم و دانش‌آموزان) و در نتیجه، زمینه‌سازی مشاركت فعال (ذهنی- عملی) دانش‌آموز ‌همراه با تجارب هیجانی و عاطفی مثبت، رشد چشمگیری در انگیزه‌های درونی دانش‌آموزان نسبت به یادگیری و رفتارهای خودانگیخته آنها، به‌ویژه پایبندی آنها به نماز، به وجود می‌آید. افزون بر این، بهره‌گیری از مربیان آگاه و توانا و نیز توجه به نقش خانواده، خصوصاً در حوزه تعلیم و تربیت دینی، تسهیلگر این فرایند خواهد بود.

واژگان کلیدی: آموزش فعال، خودانگیختگی، آموزش نماز

1.عضو هیئت علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی Email: g_alamolhoda@sbu.ac.ir

2.کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) Email: zb_khaksar@yahoo.com تاریخ دریافت: ۲/۴/۱۳۹۳ تاریخ تأیید: ۷/۲/۱۳۹۴


بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز
 • نام منبع :
  بررسی تأثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش‌آموزان نسبت به نماز
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  21
تعداد بازدید : 841
صفحه از 99
پرینت  ارسال به