29
اهداف واسطی «تربیت» در دوران کودکی بر اساس رویکرد اسلامی عمل

اهداف واسطی «تربیت» در دوران کودکی بر اساس رویکرد اسلامی عمل

نرگس سجادیه ۱

خسرو باقری ۲

محمدرضا مدنی فر ۳

چکیده

دوران کودکی، دورانی مهم از زندگی آدمی است که رویدادهای آن، نقش مهمی در چگونگی حیات وی در دوره‌های بعدی زندگیش دارد. از‌این‌رو، هر نظریه تربیتی، برای برخورداری از جامعیت باید راهبردهایی نیز برای فعالیت‌های تربیتی این دوران ارائه دهد. نظریه اسلامی عمل، از یک سو به دلیل تأکید بر عاملیت متربی و ضرورت وجود سه مبدأ شناختی، گرایشی و ارادی در وی برای تربیت و از سوی دیگر، به علت عدم ظهور کامل این مبادی در کودک، دوران کودکی را نه در مقام دوران تربیت، بلکه چون دوران تمهید برای تربیت می‌داند و بر این باور است که مربیان باید در این دوران با فعالیت‌های تمهیدی، زمینه را برای آغاز تربیت −که با بلوغ انسانی آغاز می‌شود− فراهم آورند. پژوهش حاضر بر آن است تا با مفروض انگاشتن نظریه اسلامی عمل و چهارچوب انسان‌شناختی آن، تصویری از دوران کودکی و اهداف فعالیت‌های تمهیدی در آن فراهم آورد. رویکرد مورد استفاده، روش بسط مفهومی است. در این راستا، ابتدا در تحلیلی استعلایی، شرط‌های ضروری اهداف واسطی تربیت، استنباط شده و تلاش شده است تا از میان آنها، آن دسته از شرط‌هایی که در دوران کودکی امکان تحقق دارند، در مقام اهداف تمهید در دوران کودکی تبیین شوند. برخی از این اهداف عبارتند از: سلامت، پاکی و قوت جسم، آشنایی اولیه با آموزه‌های دینی، شامل پیام‌های انسانی، مفاهیم، مناسک و مظاهر دین، افزایش قابلیت انتخاب و دست‌ورزی با امیال درونی و افزایش گرایش معطوف به مصادیق خیر.

واژگان کلیدی: کودکی، اهداف، تربیت، تمهید، نظریه اسلامی عمل

1.استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (نویسنده مسئول) Email: n.sajadieh@gmail.com

2.استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران Email: kbagheri@yahoo.com

3.دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران Email: madanifar@gmail.com تاریخ دریافت: ۲۱/۶/۱۳۹۳ تاریخ تأیید: ۴/۴/۱۳۹۴


اهداف واسطی «تربیت» در دوران کودکی بر اساس رویکرد اسلامی عمل
 • نام منبع :
  اهداف واسطی «تربیت» در دوران کودکی بر اساس رویکرد اسلامی عمل
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  21
تعداد بازدید : 1367
صفحه از 55
پرینت  ارسال به