7
بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان

بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان

محسن ایمانی ۱

مهتاب سبزیان ۲

چکیده

توجه به مفهوم سبک زندگی در جامعه ایرانی به سال‌های اخیر باز می‌گردد. دلیل این امر تغییرات مداوم در شیوه‌های عینی زندگی مردم است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر با خانواده‌های عادی استان لرستان بود. این پژوهش به صورت توصیفی مقایسه‌ای انجام شد. بدین منظور ۴۶۰ نفر از افراد سرپرست خانوار خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی اسلامی (ILST) در ده مؤلفه (عملکرد اجتماعی، مسائل عبادی، باورها، مسائل اخلاقی، مسائل مالی، مسائل خانوادگی، سلامت جسمی، مسائل تعقلی و عملی، مسائل امنیتی و زمان‌شناسی) جمع‌آوری شدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS−۱۹ تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که در مؤلفه‌های عبادی، باورها، اخلاقی، مالی، خانوادگی، جسمی، تعقلی و امنیتی، میان دو گروه نمونه تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p<). اما در عملکرد اجتماعی و زمان‌شناسی تفاوتی وجود ندارد (۰۵/۰p>)، همچنین نتایج نشان داد که میان زنان و مردان در کل مقیاس سبک زندگی و کلیه خرده مؤلفه‌های آن تفاوت معناداری وجود ندارد و بین کل مقیاس سبک زندگی و خرده ‌مؤلفه‌های آن براساس سطح تحصیلات، تنها در خرده مؤلفه زمان‌شناسی تفاوت معناداری وجود دارد )۰۵/۰p<). براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌ریزی و اجرای آموزش، با هدف تقویت بیشتر سبک زندگی اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، خانواده، شاهد و ایثارگر، مقایسه

1.عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول) Email: imanimo۲@gmail.com

2.کارشناس ارشد مطالعات زنان Email: mahtab.sabzian@yahoo.com تاریخ دریافت: ۲/۱۰/۱۳۹۳ تاریخ تأیید: ۲۹/۴/۱۳۹۴


بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان
 • نام منبع :
  بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  21
تعداد بازدید : 881
صفحه از 27
پرینت  ارسال به