157
تبیین دیدگاه علامه طباطبائی دربارۀ شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی

تبیین دیدگاه علامه طباطبائی درباره شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی

رضا علی نوروزی ۱

منیره عابدی ۲

چکیده

مقاله پیش‌رو، در صدد است با کاربرد شیوه‌ای تحلیلی، به استخراج و تدوین دیدگاه علامه طباطبائی درباره شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی بپردازد. نتایج پژوهش حاضر، نشانگر آن است که نظریه‌پردازان اجتماعی نگرش‌های متفاوتی پیرامون نحوه ارتباط انسان و اجتماع دارند؛ به‌نحوی‌که برخی، اصالت را به فرد و برخی به جامعه می‌دهند. در این میان، دیدگاه علامه طباطبایی، دیدگاهی ابتکاری و بدیع است که با اتکا به اندیشه‌های اجتماعی و انسان‌شناسی اسلام، توانسته است به بهترین نحو ممکن، شأن اجتماعی انسان را به تصویر بکشد. در اندیشه او، بین جامعه و افرادش رابطه‌ای دو سویه و بسیار عمیق وجود دارد که در آن هر کدام عامل رشد دیگری و در عین حال مسئول کمال خویشتن هستند. این جهت‌گیری، تغییری اساسی در برنامه‌های تربیت اجتماعی را می‌طلبد که بر خلاف آن‌چه امروزه در نظام‌های آموزشی جریان دارد، نه فرد را برای خدمت به جامعه تربیت کند و نه جامعه را ابزاری در دست او بداند.

واژگان کلیدی: علامه طباطبایی، انسان، اجتماع، تربیت اجتماعی، آرمان‌های تربیتی، محیط تربیت، متربی، فرایند تربیت، عناصر برنامه‌ی درسی.

1.عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان Email: nowrozi.r@gmail.com

2.دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) Email: abedi.monir۸۱@gmail.com تاریخ دریافت: ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۲۶/۱۱/۱۳۹۳


تبیین دیدگاه علامه طباطبائی دربارۀ شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی
 • نام منبع :
  تبیین دیدگاه علامه طباطبائی دربارۀ شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  20
تعداد بازدید : 1196
صفحه از 184
پرینت  ارسال به