7
عدم‌ انطباق روش تدریس دبیران درس «دین و زندگی» پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

عدم‌ انطباق روش تدریس دبیران درس «دین و زندگی» پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس۱

حسن اسلامیان ۲

محمود سعیدی رضوانی ۳

مقصود امین خندقی ۴

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان انطباق روش تدریس دبیران درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس و از طریق روش توصیفی-پیمایشی، انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران رسمیِ مرد درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد بوده که پس از انتخاب ناحیه دو آموزش و پرورش شهر مشهد و با استفاده از روش سرشماری در نمونه گیری، کلاسهای تدریس همه دبیران درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه در هر ۹ دبیرستان پسرانه این ناحیه طی ۳۹ جلسه مورد مشاهده و ارزیابی دقیق قرار گرفت و برای تکمیل اطلاعات پژوهش با همه دبیران مصاحبه انجام شد.نتایج نشان داد که در ارتباط با مولفه‌های کلیات و تمهیدات، میزان انطباق فعالیت‌های دبیران با توصیه‌های کتاب راهنمای تدریس در هیچ یک از موارد در حد مطلوبی نیست و نیز انطباق فعالیت‌های دبیران و مشارکت دانش‌آموزان در بخش سازماندهی فعالیت‌های یاددهی-یادگیری با توصیه‌های کتاب راهنمای تدریس در بیشتر موارد در حد مطلوبی نبود. همچنین اکثر دبیران اظهار داشتند که آگاهی، تسلط و استفاده آنان از کتاب راهنمای تدریس بسیار کم است. در مجموع، یافته‌ها نشان داد که از روش تدریس توصیه شده در راهنمای تدریس تا حد زیادی غفلت شده است. این امر اثربخشی برنامه درسی درس «دین و زندگی» را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.

واژگان کلیدی: روش تدریس، راهنمای تدریس، ارزیابی استاندارد، ارزیابی سهلگیرانه، سازماندهی فعالیت‌ها، یاددهی-یادگیری.

1.این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

2.دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه پیام نور Email:eslamian.۱۳۶۲@yahoo.com

3.دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) Email: saeedy@ferdowsi.um.ac.ir

4.دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد Email: aminkhandaghi@gmail.com تاریخ دریافت: ۷/۳/۱۳۹۱ تاریخ تأیید: ۱۲/۲/۱۳۹۲


عدم‌ انطباق روش تدریس دبیران درس «دین و زندگی» پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس
 • نام منبع :
  عدم‌ انطباق روش تدریس دبیران درس «دین و زندگی» پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  20
تعداد بازدید : 1198
صفحه از 26
پرینت  ارسال به