157
بررسی وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسلامی به منزله رشته علمی و دانشگاهی

بررسی وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسلامی به منزله رشته علمی و دانشگاهی

محمود نوذری ۱

چکیده

سه دهه از طرح اندیشة «تأسیس رشته تعلیم و تربیت اسلامی به منزله رشتة علمی و دانشگاهی» می‌گذرد و در راستای تحقق آن، مراكز آموزشی و پژوهشی متعددی در این مدت تأسیس شده است. این پژوهش درصدد است با ترسیم تفصیلی اهداف این طرح، میزان توفیق مراكز آموزشی و پژوهشی را در دستیابی به اهداف ترسیم‌شده، مطالعه كند و موانع موجود بر سر راه تحقق اهداف مذكور را نشان دهد. برای پاسخ به پرسش‌های تحقیق از روشِ تحقیقِ پیمایشی و تحلیل محتوای كیفی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد كه اولاً، دستاوردهای این جریان گرچه فی‌نفسه چشمگیر است و به عنوان مثال به حوزه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی یا مباحث تاریخی‌ـ تربیتی یا فقه‌التربیه هویت‌بخشی شده است، اما با در نظر گرفتن اهداف ترسیم‌شده، هنوز در ابتدای راه است و وضعیت شاخص‌های انسانی، ساختاری و عملکردی متناسب با اهداف ترسیم شده شکل نگرفته و درنتیجه سطح کمی و کیفی دانش تولید شده در بسیاری از زیرشاخه‌های دانش تربیتی، حاکی از شکاف علمی جدی میان وضعیت موجود و مطلوب است. ثانیاً، موانع مختلفی مانند موانع زیست‌بوم‌شناختی، روش‌شناختی، سیاسی روند مطالعات تربیتی را کند کرده، اما در بین آنها یک مانع مهم‌تر وجود دارد كه ریشه و بنیان شكل‌گیری موانع دیگر است و آن فقدان مبانی نظری لازم برای ترسیم نقشه جامع علمی جهت تحقق اهداف پیش‌گفته است.

واژگان کلیدی: دانش تربیت اسلامی، اهداف اسلامی دانش تربیتی، وضعیت موجود، موانع

1.عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: mnowzari@rihu.ac.ir تاریخ دریافت: ۵/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۸/۷/۱۳۹۳


بررسی وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسلامی به منزله رشته علمی و دانشگاهی
 • نام منبع :
  بررسی وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسلامی به منزله رشته علمی و دانشگاهی
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  19
تعداد بازدید : 488
صفحه از 180
پرینت  ارسال به