139
ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معادباوری در تربیت اسلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم

ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معادباوری در تربیت اسلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم

سوسن کشاورز ۱

محسن زهری ۲

چکیده

هدف این مقاله، تبیین فلسفة معادباوری با نظر به وجه تربیتی آن براساس آیات قرآنی ذیل محور ماهیت، ضرورت، اهداف و اصول و روش‌ها می‌باشد. برای دست یافتن به نتایج، از روش تحلیل فلسفی و روش استنتاجی استفاده شده است. تبیین مقدمههای لازم معادباوری با استفاده از تحلیل منطقی فرارونده مبتنی بر آیات قرآنی صورت گرفته و اصول معادباوری، با استفاده ازروش قیاس عملی استنتاج شده که نتیجه قیاس حاصل دو گزاره مقدماتی تجویزی و توصیفی است که از پاسخ دو سؤال اول و دوم به دست آمده و روش‌ها نیز مبتنی بر اصول تربیتی استخراج گردیده‌اند. در مجموع عناصر اصلی ماهیت؛ اندیشهورزی، وابستگی به فطرت انسان، اطمینان و باور قلبی به پایانپذیر بودن دنیا، ادامه‌ای بر حیات انسان و اهداف؛ متعالی شدن قوه عقل و نمود آن در همة امور، امنیت و آرامش روانی، پیدایش بینش درست نسبت به زندگی دنیایی و احساس مسئولیت و اصول؛ ایمان توأم با تعقل، بازگشت به خویشتن، معرفت‌بخشی، استمرار و امتناع و روش‌ها؛ پرسشگری، حل مسأله، بارش مغزی، تذکر، همیاری، اسوهسازی، عبرت‌آموزی، تذکر و موعظه بوده‌اند.

واژگان کلیدی: معادباوری، فلسفه، تربیت اسلامی، قرآنکریم

1.استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی Email: rayhaneh۲۰۰۱@yahoo.com

2.کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت Email: mohsenzoharii@yahoo.com تاریخ دریافت: ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۴/۸/۱۳۹۳


ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معادباوری در تربیت اسلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم
 • نام منبع :
  ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معادباوری در تربیت اسلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  19
تعداد بازدید : 689
صفحه از 156
پرینت  ارسال به