95
ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت‌شناختی ابن‌سینا و نقش آن در برنامۀ درسی

ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت‌شناختی ابن‌سینا و نقش آن در برنامه درسی

حسین کارآمد ۱

سعید بهشتی ۲

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی و به منظور بررسی ارتباط میان مهم‌ترین راه‌های کسب معرفت یعنی عقل و حس از نظر ابن‌سینا و تأثیر آن در برنامة درسی انجام شده است. در این تحقیق، مشخص گردید که عقل و حس در کسب بیشتر معرفت‌های بشری به هم وابسته‌اند. حس، زمینه رشد، شکوفایی و توانایی عقلانی انسان را فراهم می‌آورد و عقل نیز در شفاف‌سازی و اعتباربخشی به معرفت‌های حسی یاری می‌رساند. با اینكه این دو با هم در ارتباطی متقابل می‌توانند بر شناخت و دانش آدمی بیفزایند، ولی عقل به‌عنوان نیروی ممیز انسان از حیوان و اعتباربخش معارف بشری، در جایگاه برتر قرار دارد و با عقل فعال در ارتباط است. چنین نگرشی، دلالت‌هایی در برنامة درسی در پی داشت که در این تحقیق برخی از مهم‌ترین آنها در قالب هدف، محتوای برنامة درسی و روش‌های آموزش و یادگیری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها حاکی از آن‌اند که شناخت و قرب به خداوند، هدف غایی برنامة درسی را تشکیل می‌دهند. اهمیت و اعتبار عقلی و قابلیت فهم نیز مهم‌ترین اصول حاکم بر محتوای برنامة درسی است. فعال بودن فراگیران و به‌کارگیری حواس مختلف آنان نیز از جمله اموری‌اند که در آموزش و یادگیری باید مورد توجه واقع شوند.

واژگان کلیدی: عقل، حس، برنامهدرسی، ابن‌سینا

1.دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: hkaramadbi@gmail.com

2.دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی Email: beheshti@atu.ac.ir تاریخ دریافت: ۲۸/۷/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۲۰/۱/۱۳۹۳


ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت‌شناختی ابن‌سینا و نقش آن در برنامۀ درسی
 • نام منبع :
  ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت‌شناختی ابن‌سینا و نقش آن در برنامۀ درسی
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  19
تعداد بازدید : 574
صفحه از 116
پرینت  ارسال به