67
تبیین مدل نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌ساز در ده سال اخیر (1390ـ1380)

تبیین مدل نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌ساز در ده سال اخیر (۱۳۹۰ـ۱۳۸۰)

زهرا شعبانی ۱

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین مدل نوع‌دوستی خیرین و کشف روابط مشترک براساس تحلیل مسیر است. جامعه آماری خیرین مدرسه‌ساز که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، براساس تعداد متغیرها و نمونه (۱۵×۲۲) و جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)، تعداد حجم نمونه ۳۷۰ نفر مشخص شدند. برای اندازه‌گیری عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی از سیزده آزمون شامل آزمون شخصیتی نئو، خوش‌بینی، خودکارآمدی عمومی، باورهای مدرنیته، باورهای دینی، ارزش‌های علاقه به مادیات، ارزش‌های متافیزیک، نیازهای اساسی (شایستگی و روابط خاص) خودمختاری اخلاقی، انگیزش اخلاقی، انگیزش پیشرفت، احساسات اخلاقی و نوع‌دوستی استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل آماری با استفاده از داده‌های کیفی مدل مفهومی طراحی‌شده و پس از تهیه مدل از تحلیل عاملی تأییدی و برای برازندگی مدل‌ها از متغیرهای نهفته براساس نرم‌افزاری Lisrel, Spss۲۰ استفاده شد. عوامل اصلی علیت نوع‌دوستی شامل، اخلاق فطری، اخلاق توحیدی و خودگرایی اخلاقی و ضریب شیب استاندارد بتا به ترتیب برابر با (۴۹/۰=ß)، (۱۳/۰=ß)، (۲۴/۰=ß) و در سطح ۰۱/۰ معنادار نشان داد؛ و عوامل میانجی نوع‌دوستی در خودگرایی اخلاقی مشتمل بر صفات شخصیت (۲۸/۰=ß)، ارزش‌های درونی (۴۵%=ß)، ارزش‌های بیرونی (۱۳/۰=ß) و عوامل اجتماعی (۲۷/۰ß) گزارش‌شده در اخلاق فطری ویژگی‌های صفات شخصیت (۳۳/۰=ß) ارزش‌های درونی (۲۸/۰=ß)، ارزش‌های بیرونی (۲۶/۰=ß) و عوامل اجتماعی (۲۴/۰=ß) و در اخلاق توحیدی ویژگی‌های صفات شخصیت (۷۵%=ß) ارزش‌های درونی (۶۶%=ß) ارزش‌های بیرونی (۸۴%=ß) و عوامل اجتماعی (۱۰/۰=ß) گزارش شد؛ بنابراین، اخلاق نوع‌دوستی تابعی از خودگرایی اخلاقی، اخلاق فطری و اخلاق توحیدی است و اخلاق نوع‌دوستی تابعی ضمنی از صفات شخصیت، ارزش‌های درونی، بیرونی و عوامل اجتماعی است.

واژگان کلیدی: باورهای دینی، احساسات اخلاقی، خودمختاری اخلاقی، ارزش‌های متافیزیکی، اخلاق فطری، اخلاق توحیدی، خودگرایی اخلاقی، نوع‌دوستی

1.عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم‌ و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش‌ و پرورش Email: shabanied@gmail.com تاریخ دریافت: ۷/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۸/۴/۱۳۹۳


تبیین مدل نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌ساز در ده سال اخیر (1390ـ1380)
تعداد بازدید : 529
صفحه از 94
پرینت  ارسال به